Inici del Contingut

Accés i admissió

 

Més informació sobre la preinscripció i l’accés als estudis la trobareu a: Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Coneixement-Coneixement:  Universitats i Recerca

 • Perfil d'ingrés

Es recomana que s’accedeixi a aquests estudis des de l’itinerari d’Humanitats o Ciències Socials, tot i que també poden cursar aquest grau aquells estudiants que tinguin interès per la temàtica del grau i provinguin d’altres itineraris.

S’ha d’haver assolit prèviament un bon nivell en l’ús de les diferents llengües estudiades al grau: un nivell avançat de llengua catalana i castellana, un nivell mitjà-alt d’anglès i un nivell mitjà de francès.

Amunt

 • Nombre de places ofertades

Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans   

UdL Lleida

U.Púb

10

 
Amunt

 

 • Via d'accés, opció i nota de tall

Els criteris d'accés són els següents:

 • Estudiants amb PAU i asssimilats
 • Estudiants amb títol tècnic superior de FP
 • Estudiants amb estudis estrangers
 • Titulats universitaris i assimilats
 • Estudiants amb la prova d’accés + 25 anys
 • Estudiants més grans de 45 anys

Convalidacions de crèdits ECTS entre estudis de grau de la UdL i Cicles Formatius de Grau Superior. Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

Nota de tall (*)

Curs 2017/2018

PAU / CFGS i FP

-----

Titulats universitaris

-----

Més grans de 25 anys

-----

Més grans de 40 i 45 anys

-----

Pot consultar notes de tall de les titulacions de les universitats catalanes fent clic [aquí]

Amunt

 

 • Assignatures per millorar la nota d'accés

Llistat d'assignatures ponderables


Amunt

 

 • Procediment de preinscripció i admissió

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució dels estudiants que garantitza la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i admissió al primer curs de qualsevol estudi de grau. L'estudiant interessat a accedir a una titulació de grau a la Universitat de Lleida ha de fer la preinscripció en els terminis que estableix la Generalitat de Catalunya.

La preinscripció s'ha de fer per Internet a l'adreça: https://accesnet.gencat.cat

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants, que provenen del batxillerat i els majors de 25 anys, respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat. Així com, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un Programa d’Orientació i tutoria universitària (Néstor). El seu objectiu és donar suport a l'estudiant en el seu procés de formació integral a través de l'orientació personal, acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la seva carrera, com a futur professional i com a ciutadà.

Amunt