Inici del Contingut

Guies 2019-2020

Doble titulació: Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans i Grau en Llengües Aplicades i Traducció

PRIMER CURS

Codi

S

Assignatura

101454

1

Fonètica i fonologia catalanes

101452

1

Gramàtica catalana

101457

1

Introducció a la teoria literària

101466

1

Literatura catalana contemporània I

101542

1

Llengua anglesa I

101591

1

Llengua francesa I

101224

2

Comentari de textos literaris

101543

2

Llengua anglesa II

101540

2

Llengua castellana

101592

2

Llengua francesa II

101561

2

Tecnologies del llenguatge

101451

2

Variació i sociolingüística

 

 

 

SEGON CURS

Codi

S

Assignatura

101459

1

Corrents de la literatura europea

101467

1

Literatura catalana contemporània II

101232

1

Literatura catalana moderna

101585

1

Llengua anglesa III

101085

1

Fonaments i recursos per a la traducció

101565

1

Tècniques de comunicació oral i escrita (Castellà)

------

2

Optativa del Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans:

101061 Introducció a la llengua llatina (no ofertada curs 2019-2020)

101487 Monografia de literatura catalana II

101483 Mètrica i versificació catalanes

101593

2

Llengua francesa III

101546

2

Metodologia de treball acadèmic

101455

2

Occità referencial I

101453

2

Producció de textos orals i escrits

101953

2

Teoria de la comunicació

 

 

 

TERCER CURS (inici curs 2020-2021)

Codi

S

Assignatura

101458

1

Crítica literària

101469

1

Literatura catalana del segle XIX

101468

1

Literatura catalana medieval I

101472

1

Literatura occitana I

101463

1

Morfologia i lexicologia catalanes

101465

1

Sintaxi catalana

101558

1

Mediació lingüística i comunicació intercultural

------

2

Optativa del Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans:

101238 Sociolingüística occitana

101492 Història social de la llengua occitana

101486 Teatre català del segle XX

101491 Aranès III

101217

2

Dialectologia catalana i occitana

101450

2

Lingüística aplicada

101230

2

Història social de la llengua catalana

 

 

 

QUART CURS (inici curs 2021-2022)

Codi

S

Assignatura

------

1

Optativa del Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans:

101497 Edició de textos

101479 Gramàtica història catalana

101488 Occità referencial III

101490 Aranès II

101477 Literatures romàniques

------

1

Optativa del Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans:

101484 Monografies de literatura catalana I

101489 Occità referencial IV

101485 Literatura catalana del segle XXI

101480 Onomàstica catalana

101478 Lingüística romànica

101493 Literatura occitana II

101470

1

Literatura catalana medieval II

101587

1

Llengua Francesa IV

101550

1

Pràctica traductològica I (Anglès>Català/Castellà)

101555

1

Pràctica traductològica inversa I (Català/Castellà > Anglès/Francès)

101464

2

Assessorament lingüístic

101456

2

Occità referencial II

101218

2

Política i planificació lingüístiques

101556

2

La traducció en els mitjans de comunicació audiovisual (Anglès i Francès > Català/Castellà)

101586

2

Llengua Anglesa IV

101551

2

Pràctica traductològica I (Francès>Català/Castellà)

101462

2

Sociolingüística catalana

 

 

 

CINQUÈ CURS (inici curs 2022-2023)

Codi

S

Assignatura

101481

1

Metodologia de l’ensenyament del català

101482

1

Pragmàtica i català col·loquial
101563

1

Cultura i comunicació dels països de llengua anglesa

101552

1

La traducció literària i de textos d’assaig (Anglès >< Català/Castellà)

101553

1

La traducció literària i de textos d’assaig (Francès > < Català / Castellà)

101554

1

Traducció de textos cientificotècnics (Anglès i Francès > < Català / Castellà)

101471

2

Aranès I

101495

2

Pràctiques en empresa i / o institucions

101494

2

Treball final de grau

101564

2

Cultura i comunicació dels països de llengua francesa

101559

2

Llengües en contrast

101569

2

Treball final de grau