Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Doble Titulació - Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans / Grau en Llengües Aplicades i Traducció
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 360
Títol a què dóna dret: Graduat o Graduada en Filologia Catalana i Estudis Occitans per la Universitat de Lleida / Graduat o Graduada en Llengües Aplicades i Traducció per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

 

El Grau en Llengües Aplicades i Traducció s’ofereix com una doble titulació, per la qual cosa els estudiants han de cursar un total de 360 crèdits, seguint l'esquema següent:

- 120 crèdits del Grau en Llengües Aplicades i Traducció
- 120 crèdits del segon grau que l'estudiant tria per fer la doble titulació (pot escollir entre: Estudis Anglesos, Filologia Hispànica, Filologia Catalana i Estudis Occitans)
- 120 crèdits compartits entre les dues titulacions

Pla d'estudis de la doble titulació: Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans i Grau en Llengües Aplicades i Traducció

 

Doble titulació: Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans i Grau en Llengües Aplicades i Traducció

QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

Matèries

Crèdits

Bàsiques

108

Obligatòries

180

Optatives

54

Pràctiques externes

6

Treball de fi de grau 12

TOTAL

360

 

PRIMER CURS

Codi

S

Assignatura

101452

1

Gramàtica catalana

101457

1

Introducció a la teoria literària

101466

1

Literatura catalana contemporània I

101542

1

Llengua anglesa I

101540

1

Llengua castellana

101591

1

Llengua francesa I

101224

2

Comentari de textos literaris

101543

2

Llengua anglesa II

101592

2

Llengua francesa II

101453

2

Producció de textos orals i escrits

101561

2

Tecnologies del llenguatge

101451

2

Variació i sociolingüística

 

SEGON CURS

Codi

S

Assignatura

101459

1

Corrents de la literatura europea

101467

1

Literatura catalana contemporània II

101232

1

Literatura catalana moderna

101585

1

Llengua anglesa III

101085

1

Fonaments i recursos per a la traducció

101454

1

Fonètica i fonologia catalanes

------

2

Optativa del Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans:

101061 Introducció a la llengua llatina (no ofertada curs 2020-2021)

101487 Monografia de literatura catalana II

101483 Mètrica i versificació catalanes

101593

2

Llengua francesa III

101546

2

Metodologia de treball acadèmic

101455

2

Occità referencial I

101565

2

Tècniques de comunicació oral i escrita (Castellà)

101953

2

Teoria de la comunicació

 

TERCER CURS

Codi

S

Assignatura

101458

1

Crítica literària

101468

1

Literatura catalana medieval I

101463

1

Morfologia i lexicologia catalanes

101465

1

Sintaxi catalana

101587

1

Llengua Francesa IV

101558

1

Mediació lingüística i comunicació intercultural

101450

2

Lingüística aplicada

101456

2

Occità referencial II

101586

2

Llengua Anglesa IV

101559

2

Llengües en contrast

101550

2

Pràctica traductològica I (Anglès>Català/Castellà)

101551

2

Pràctica traductològica I (Francès>Català/Castellà)

 

QUART CURS (inici curs 2021-2022)

Codi

S

Assignatura

101469

1

Literatura catalana del segle XIX

101481

1

Metodologia de l’ensenyament del català

101482

1

Pragmàtica i català col·loquial
101563

1

Cultura i comunicació dels països de llengua anglesa

101555

1

Pràctica traductològica inversa I (Català/Castellà > Anglès/Francès)

101554

1

Traducció de textos cientificotècnics (Anglès/Francès >< Català/Castellà)

101471

2

Aranès I

101464

2

Assessorament lingüístic

101217

2

Dialectologia catalana i occitana

101496

2

Història social de la llengua catalana

101462

2

Sociolingüística catalana

101564

2

Cultura i comunicació dels països de llengua francesa

 

CINQUÈ CURS (inici curs 2022-2023)

Codi

S

Assignatura

------

1

2 Optatives del Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans:

101497 Edició de textos

101479 Gramàtica història catalana

101488 Occità referencial III

101490 Aranès II

101477 Literatures romàniques

101484 Monografies de literatura catalana I

101489 Occità referencial IV

101480 Onomàstica catalana

101478 Lingüística romànica

101493 Literatura occitana II

101470

1

Literatura catalana medieval II

101472

1

Literatura occitana I

101552

1

La traducció literària i de textos d’assaig (Anglès >< Català/Castellà)

101553

1

La traducció literària i de textos d’assaig (Francès > < Català / Castellà)

101218

2

Política i planificació lingüístiques

101495

2

Pràctiques en empresa i / o institucions

101494

2

Treball final de grau

101556

2

La traducció en els mitjans de comunicació audiovisual (Anglès i Francès > Català/Castellà)

101570

2

Pràctica traductològica II (Anglès/Francès > Català/Castellà)

101569

2

Treball final de grau